Studia podyplomowe dla nauczycieli

Nauczyciele — jedna z najliczniejszych grup słuchaczy studiów podyplomowych.

Potrzeba zdobywania nowych uprawnień i kwalifikacji to standard w pracy nauczyciela. Struktura szkolnictwa często ulega zmianom, a nauczyciele są zmuszeni, by za nią nadążyć.

Czasem jest to zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, czasem zaznajomienie się z filozofią nowej szkoły (np. pedagogika Montessori).

Studia podyplomowe są też wykorzystywane przy ścieżce awansu zawodowego oraz wymagane przy obejmowaniu stanowisk kierowniczych w oświacie (dyrektor szkoły).

Celem studiów podyplomowych jest danie pakietu wiedzy i kompetencji, które pomogą przy zmianie zawodu lub poszerzą kwalifikacje.

Studia podyplomowe są stosunkowo szybką i tanią możliwością zdobycia dodatkowego wykształcenia.

Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela

Studia podyplomowe dla nauczycieli często były wybierane przez osoby, które skończyły studia I lub II stopnia, chciały się przekwalifikować i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Na studiach podyplomowych takie osoby zdobywały stosowne uprawnienia oraz kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi.

Obecnie nie jest to możliwe!

Od 2019 r., zgodnie z nowymi przepisami prawnymi, studia podyplomowe dla nauczycieli są wyłącznie … dla nauczycieli!

Zmiany przepisów prawnych

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450).  

Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu.

Czyli dla osób, które:

  • już skończyły studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach studiów jednolitych magisterskich, czyli już mają kwalifikacje do nauczania przedmiotu,
  • dla absolwentów studiów pedagogicznych, którzy jeszcze nie podjęły jeszcze pracy w zawodzie.

Czyli, absolwenci pedagogiki mogą również skorzystać ze studiów podyplomowych dedykowanych nauczycielom.

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 powinny być ukończone w normalnym trybie.

 

Podstawa prawna dla wykonywania zawodu nauczyciela

Nowe przepisy prawne znajdziemy w:

  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r

 w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861)

  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450). 

 

Nauczycielu zadbaj o swój rozwój! I portfel!

Częstą motywacją nauczycieli do podjęcia studiów podyplomowych jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego.

Rozwój kariery zawodowej nauczyciela zobowiązuje go do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Umożliwiają im to studia podyplomowe doskonalące oraz przygotowujące do nauczania drugiego przedmiotu.

Czy szkoła sfinansuje nauczycielowi studia podyplomowe?

I tak, i nie.

Dyrekcja szkoły posiada budżet na cel kształcenia ustawicznego nauczycieli, nie zawsze jednak finansuje lub współfinansuje z nich właśnie studia podyplomowe.

Warto zapytać przełożonego o to, czy posiada takie fundusze i na jakich zasadach je przeznacza.

 

Studia podyplomowe – co właściwie dają?

 

W ramach studiów podyplomowych nauczyciele kształceni są z wykorzystaniem najnowszej wiedzy, metod i technik.

Nauka odbywa się w formie wykładów, warsztatów i indywidualnej pracy.

W ramach studiów podyplomowych nauczyciel zostanie lepiej przygotowany do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Ich ukończenie wyposaża w nowe kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą.