Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – Surdopedagogika

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: Real Time online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób które posiadają już przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie, dla osób które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu a nie posiadają kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych z zakresu surdopedagogiki?

Głównym celem studiów podyplomowych studiów jest absolwentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową.

Surdopedagog zajmuje się:

 • uczeniem osób z różnymi ubytkami słuchu sposobów komunikacji ze światem zewnętrznym
 • polepszeniem zdolności mowy,
 • edukacją dziecka dostosowaną do jego możliwości,
 • rehabilitacją słuchu oraz wzmacnianiem innych zmysłów,
 • ogólnym stymulowaniem rozwoju,
 • prowadzeniem zajęć terapeutycznych

W ramach studiów podyplomowych surdopedagogika student zapozna się z metodami i przykładami dobrych praktyk w wyżej wymienionych aspektach pracy surdopedagoga.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

W Polsce istnieje wiele miejsc, które oferują edukację, terapię i rehabilitację dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku surdopedagogika zwiększy pole manewru w obszarze miejsc, w których pedagog i nauczyciel może zostać zatrudniony.

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych z surdopedagogiki

Jako sudopedagog możesz szukać pracy nie tylko w systemie oświaty, ale także w ośrodkach medycznych, fundacjach, ośrodkach związanych z pieczą zastępczą, czy w domach pomocy społecznej.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają Cię do szukania pracy w:
 • szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych na każdym etapie edukacyjnym,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych i preadopcyjnych,
 • w ośrodkach i świetlicach terapii zajęciowej,
 • w ośrodkach wczesnej interwencji,
 • w zakładach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach zajmujących się osobami z zaburzeniami słuchu.

WAŻNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, studia skierowane są do osób, które mają przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela lub ukończyły studia pedagogiczne.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawa prawna, na której oparte są zasady rekrutacji:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Dla kogo?

Masz wśród swoich uczniów osobę z zaburzeniem słuchu i chciałbyś odpowiedzieć na jej specjalne potrzeby edukacyjne? A może chciałbyś poszerzyć swoje możliwości zatrudnienia o inne placówki, niż szkoła ogólnodostępna?

Jesteś pedagogiem i chciałbyś zyskać kompetencje w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową?

A może chciałbyś się specjalizować w edukacji i terapii osób z wadami słuchu?

Ukończenie studiów podyplomowych może przyczynić się do uzyskania premii, a także zmienić kierunek Twojej kariery zawodowej.

Świadectwo studiów podyplomowych potwierdzą Twoje kwalifikacje w zakresie edukacji i terapii osób zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem.

Program studiów

Przygotowanie programu studiów podyplomowych na kierunku Surdopedagogika wynika z zapotrzebowania na dzisiejszym rynku pracy. Zajęcia zostały przygotowane przez specjalistów w dziedzinie surdopedagogiki oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością.

W ramach toku studiów realizowane będą między innymi kursy:

 • Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu słuchu;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Dydaktyka specjalna;
 • Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową;
 • Metodyka nauczania alfabetu migowego;
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową;
 • Narzędzia informatyki;
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Podstawy surdopedagogiki;
 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia rewalidacji;
 • Psychologia wychowawcza.

Studia obejmują również 180 godzin praktyk.

 Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Rekrutacja

 • W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

    1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
    2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
    3. a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalne

   1. lub

    1. b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  *W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

  • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
  • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

  Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

  Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

  Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

 

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180

Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do
nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Obowiązek odbycia praktyk pedagogicznych i jej przebieg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1450).

Praktykę należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych:

a) przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych;

b)przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;

c) szkoła podstawowa ogólnodostępna:

 • w oddziałach integracyjnych,
 • w oddziałach terapeutycznych,
 • w oddziałach specjalnych;

d) szkoła podstawowa specjalna;

e)  specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy;

f) specjalny ośrodek wychowawczy;

g) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla
uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

h) ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

i) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

j) świetlicach terapeutycznych