Pedagogika resocjalizacyjna

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, pracowników służby więziennej oraz innych specjalistów, którzy na co dzień stykają się z problematyką resocjalizacji i chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna” mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy z osobami wymagającymi resocjalizacji. Program ten koncentruje się na dostarczaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia działań resocjalizacyjnych w różnych instytucjach, takich jak placówki wychowawcze, poprawcze oraz penitencjarne.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa oraz metod pracy z osobami mającymi problemy z adaptacją społeczną. Celem studiów jest także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, diagnozowania problemów wychowawczych oraz tworzenia i realizacji programów resocjalizacyjnych.

Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do podejmowania pracy w różnorodnych placówkach resocjalizacyjnych i mogą skutecznie wspierać osoby w trudnej sytuacji życiowej w procesie ich reintegracji społecznej.

Studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna” przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Program jest skierowany do osób pracujących lub planujących pracę z młodzieżą i dorosłymi wymagającymi resocjalizacji, takich jak pedagodzy, pracownicy socjalni, wychowawcy, kuratorzy sądowi, oraz osoby pracujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i penitencjarnych.

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z osobami z problemami społecznymi i wychowawczymi, które wymagają profesjonalnej pomocy resocjalizacyjnej. Program obejmuje zagadnienia z zakresu teorii i praktyki resocjalizacyjnej, diagnozy i terapii zaburzeń zachowania oraz metod pracy z osobami trudnymi i nieprzystosowanymi społecznie

 

 

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej należy spełnić następujące wymagania:

 1. Wykształcenie: Posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. Przygotowanie pedagogiczne: Dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów lub kursów przygotowania pedagogicznego. W przypadku braku kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uczelnia oferuje możliwość ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela​

 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Pedagogika resocjalizacyjna?

Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki resocjalizacyjnej zyskują szeroki zakres kompetencji, które umożliwiają im skuteczne działanie w obszarze resocjalizacji i pracy z osobami mającymi problemy z adaptacją społeczną. Wśród tych kompetencji znajdują się:

Kompetencje teoretyczne:

 1. Znajomość teorii resocjalizacji: Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę na temat teorii resocjalizacyjnych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów resocjalizacji.
 2. Prawo i etyka: Znajomość przepisów prawa oraz zasad etycznych obowiązujących w pracy resocjalizacyjnej.

Kompetencje praktyczne:

 1. Diagnoza i interwencja: Umiejętność diagnozowania problemów wychowawczych i zachowań patologicznych oraz planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych.
 2. Metody pracy resocjalizacyjnej: Praktyczne umiejętności stosowania różnych metod i technik pracy resocjalizacyjnej dostosowanych do potrzeb indywidualnych jednostek.
 3. Komunikacja i relacje interpersonalne: Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, w tym budowanie relacji i efektywna komunikacja z osobami objętymi działaniami resocjalizacyjnymi oraz ich rodzinami.
 4. Zarządzanie kryzysowe: Umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w pracy z osobami trudnymi.

Kompetencje społeczne:

 1. Empatia i wsparcie: Zdolność do okazywania empatii i udzielania wsparcia emocjonalnego osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Praca zespołowa: Umiejętność współpracy z innymi specjalistami w zespołach interdyscyplinarnych oraz koordynacji działań resocjalizacyjnych.

Kompetencje organizacyjne:

 1. Planowanie i organizacja pracy: Zdolność do planowania, organizowania i realizacji programów resocjalizacyjnych oraz monitorowania ich efektywności.
 2. Dokumentacja i raportowanie: Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z prowadzonych działań.

Dzięki tym kompetencjom, absolwenci są przygotowani do pracy w różnych instytucjach zajmujących się resocjalizacją, takich jak placówki wychowawcze, ośrodki poprawcze, zakłady karne oraz organizacje społeczne zajmujące się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym​

 

Dla kogo?

Dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, pracowników służby więziennej oraz innych specjalistów, którzy na co dzień stykają się z problematyką resocjalizacji i chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Program studiów

Podczas programu studiów podyplomowych na naszej uczelni weźmiesz udział w zajęciach teoretycznych, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a także praktycznych, które dadzą ci merytoryczne przygotowanie i doświadczenie, które możesz wykorzystać w pracy 

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłatarekruacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku