Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – Tyflopedagogika

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób które posiadają już przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie, dla osób które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu a nie posiadają kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych z tyflopedagogiki?

Głównym celem studiów podyplomowych studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową.

Student zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej i medycznych podstaw zaburzenia widzenia, a także pozna specyfikę funkcjonowania osób ze stopniem niepełnosprawności wzrokowej.

Treści zawarte w programie studiów mają na celu dogłębne zrozumienie wymagań edukacyjnych i psychologicznych dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej. Dzięki temu absolwent będzie mógł zorganizować proces dydaktyczny i terapeutyczny dostosowany do potrzeb osób, z którymi pracuje.

W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby z przygotowaniem pedagogicznych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza twoje kwalifikacje do pracy w charakterze terapeuty osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie umiejętności praktyczne, niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych wobec osób z różnym stopniem dysfunkcji wzroku.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791)

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Ukończenie kierunku tyflopedagogika poszerza Twoją ofertę edukacyjną i tym samym zwiększa możliwości zatrudnienia.

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych z tyflopedagogiki

Uzyskane kwalifikacje uprawniają Cię do szukania pracy w:
 • we wszystkich typach szkół na każdym etapie edukacyjnym, placówkach kształcenia specjalnego i oddziałach specjalnych oraz szkołach integracyjnych,
 • specjalistycznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • w placówkach związanych z pieczą zastępczą i innych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w ośrodkach i świetlicach terapii zajęciowej,
 • w ośrodkach wczesnej interwencji,
 • w zakładach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach zajmujących się osobami z zaburzeniami wzroku.
Potencjalne zawody:
 • nauczyciel wspomagający,
 • asystent ucznia niepełnosprawnego,
 • asystent nauczyciela,
 • nauczyciel przedmiotu z uprawnieniami do nauczania osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • pedagog specjalny, specjalizujący się w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku ?

Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Absolwent studiów podyplomowych zyska wiedzę w zakresie:

 • Medycznego podłoże wad wzroku,
 • Specyfiki funkcjonowania osób słabowidzących i niewidomych,
 • Metod stosowanych w edukacji osób słabowidzących i niewidomych,
 • Zapewnienia optymalnych warunków dla funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie,
 • Metod stosowanych w terapii osób z wadami wzroku,
 • Metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami niewidomymi i niedowidzącymi,
 • Metod zwiększania umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i orientacji w przestrzeni,
 • Metod stymulowania rozwoju i bodźcowania zmysłów,
 • Metod stosowanych w rehabilitacji widzenia,
 • Metod diagnozy funkcjonalnej,
 • Alfabetu Braille’a jako formy komunikacji z osobą, która cierpi na znaczną wadę wzroku,
 • Metod wczesnego wspomagania rozwoju.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności w zakresie:

 • dostosowania metod edukacyjnych do potrzeb i możliwości osób z zaburzeniami widzenia,
 • wdrażania efektywnych strategii nauczania w kształceniu osób niewidomych i słabowidzących,
 • prowadzenia terapii, rehabilitacji, edukacji i stymulowania rozwoju osób z zaburzeniami wzroku z użyciem nowoczesnych metod i najnowszej wiedzy,
 • metod ogólnego stymulowania rozwoju i zmysłów,
 • komunikacji z uczniami słabowidzącymi lub niewidzącymi,
 • przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej w celu rozpoznania potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.

WAŻNE:

Studia skierowane są do osób, które mają przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela lub ukończyły studia pedagogiczne II stopnia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawa prawna, na której oparte są zasady rekrutacji:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz.u z 2019 r. poz. 1450).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Dla kogo?

Masz wśród swoich uczniów osobę z zaburzeniem słuchu i chciałbyś odpowiedzieć na jej specjalne potrzeby edukacyjne? A może chciałbyś poszerzyć swoje możliwości zatrudnienia o inne placówki, niż szkoła ogólnodostępna?

Jesteś pedagogiem i chciałbyś zyskać kompetencje w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową?

A może chciałbyś się specjalizować w edukacji i terapii osób z wadami słuchu?

Ukończenie studiów podyplomowych może przyczynić się do uzyskania premii, a także zmienić kierunek Twojej kariery zawodowej.

Świadectwo studiów podyplomowych potwierdzą Twoje kwalifikacje w zakresie edukacji i terapii osób zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem.

Program studiów

Przygotowanie programu studiów podyplomowych na kierunku Surdopedagogika wynika z zapotrzebowania na dzisiejszym rynku pracy. Zajęcia zostały przygotowane przez specjalistów w dziedzinie surdopedagogiki oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością.

W ramach toku studiów realizowane będą między innymi kursy:

 • Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu słuchu;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Dydaktyka specjalna;
 • Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową;
 • Metodyka nauczania alfabetu migowego;
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową;
 • Narzędzia informatyki;
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Podstawy surdopedagogiki;
 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia rewalidacji;
 • Psychologia wychowawcza.

Studia obejmują również 180 godzin praktyk.

 Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Rekrutacja

 • W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

    1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
    2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
    3. a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalne

   1. lub

    1. b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  *W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180

Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Obowiązek odbycia praktyk pedagogicznych i jej przebieg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1450).

Praktykę należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych:

a) przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych;

b)przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;

c) szkoła podstawowa ogólnodostępna:

 • w oddziałach integracyjnych,
 • w oddziałach terapeutycznych,
 • w oddziałach specjalnych;

d) szkoła podstawowa specjalna;

e)  specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy;

f) specjalny ośrodek wychowawczy;

g) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla
uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

h) ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

i) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

j) świetlice terapeutyczne