fbpx

Jak zapisać się do Nas na studia?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ile wynoszą opłaty obowiązkowe przy zapisie na studia?

 • 85 zł – opłata rekrutacyjna standardowa na wszystkie kierunki
 • 215 zł  – wpisowe na 1 rok
 • 850 zł –  wpisowa na rok 2 lub wyższy
 • 850zł – wpisowe na Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej WSB-NLU
 • 500zł – wpisowe na DRIMAGINE – 3D Animation & VFX Academy

Jak wygląda zapis na studia?

Proces rekrutacji odbywa się całkowicie online. Rekrutacja na studia odbywa się poprzez portal rekrutacyjny znajdujący się na naszej https://awp.edu.pl/zapis-na-studia/, wybrać opcję Zapisz się samodzielnie na stronie Uczelni, wypełnić Formularz zgłoszeniowy, a następnie przejść do Wirtualnego Dziekanatu.

Strona przekieruje na CloudA, gdzie dokonuje się rejestracji konta. Należy uzupełnić swoje dane (w tym aktywny adres mail i numer telefonu) oraz ustalić swoje indywidualne hasło dostępowe do portalu rekrutacyjnego.

Rekrutacja standardowa na pierwszy rok studiów składa się z następujących etapów

Po utworzeniu konta w portalu rekrutacyjnym należy uzupełnić dane w następujących zakładkach:

 • „Moje dane” – uzupełniamy dane dotyczące kandydata,
 • „Rekrutacja” – wybieramy kierunek na który aplikujemy ,
 • „Wymagane dokumenty” – załączamy skany odpowiednich dokumentów do odpowiednich rubryk

Po załączeniu wszystkich dokumentów należy śledzić status dokumentów aż do ich zaakceptowania.

Aplikacja może zostać rozpatrzona tylko gdy wszystkie załączone dokumenty zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Wszelkie informacje o statusie rekrutacji będą przesyłane w formie komunikatów, wiadomości e-mail oraz poprzez portal rekrutacyjny.

Jak złożyć wniosek o transfer ocen umożliwiający awans na wyższy semestr?

 1. Należy założyć konto rekrutacyjne na portalu rekrutacyjnym znajdującym się na naszej stronie https://awp.edu.pl/zapis-na-studia/

Wybrać opcję Zapisz się samodzielnie na stronie Uczelni, wypełnić Formularz zgłoszeniowy, a następnie przejść do Wirtualnego Dziekanatu.

Strona przekieruje na CloudA, gdzie dokonuje się rejestracji konta. Należy uzupełnić swoje dane (w tym aktywny adres mail i numer telefonu) oraz ustalić swoje indywidualne hasło dostępowe do portalu rekrutacyjnego.

 • Jeśli posiadasz dorobek kształcenia związany ze studiowaniem, a oceny nie są starsze niż 20 lat , możesz ubiegać się o transfer ocen na wyższy rok niż pierwszy.
 • Kandydat ubiegający się o awans musi przesłać dorobek związany ze studiowaniem ( menu „Transfer Ocen” z lewej strony).
 • Dorobek (w zależności jaki posiadasz dokument) to m.in.: suplement, indeks, transkrypt ocen, kartę przebiegu studiów, dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
 1. Otrzymasz rekomendację awansu na wyższy rok niż pierwszy od Dziekana WSB-NLU w terminie 7 dni roboczych
 2. Jeśli propozycja Dziekana WSB-NLU zostanie przez Ciebie zaakceptowana, postępuj zgodnie z instrukcją rekrutacji standardowej.
 3. Wszelkie informacje o statusie rekrutacji będą przesyłane w formie komunikatów, wiadomości e-mail oraz poprzez portal rekrutacyjny.

W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?

Informacje o przyjęciu na studia na WSB-NLU dostępne są na stronie rekrutacyjnej. Przyjęcie oznacza poprawne przejście przez proces rekrutacji, z prawidłową weryfikację danych i odpowiednim złożenie kompletu dokumentów. Cały proces potwierdza również otrzymanie drogą mailową haseł dostępowych do platformy WSB-NLU CloudA.

Czy studia są całkowicie online?

W przypadku studiów magisterskich,obowiązuje

 • Zjazd ćwiczeniowy:

         – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

W przypadku studiów podyplomowych wszystkie zajęcia odbywają się online- wyjątkiem jest kierunek Psychologia Transportu – gdzie obowiązuje 1 zjazd stacjonarny.

Czy uczelnia posiada akredytację Ministerstwa MEiN?

Oczywiście, w 2006 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia.

Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?

Wybierając formę studiowania „Studia niestacjonarne interaktywne przez internet” zjazdy podzielone są na 3 rodzaje.

 • 1. Wykłady – jest to forma transmisji dostępna za pośrednictwem CloudA w czasie rzeczywistym oraz jako nagranie po zakończeniu wykładu.
 • 2. Ćwiczenia – zajęcia prowadzone na zasadzie konferencji RealTime Online poprzez link dostępny w harmonogramie odpowiednich zajęć.

*Raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). Zjazd jest obowiązkowy.  Tryb ten dotyczy studentów rozpoczynających naukę od 1-go, 2-go i 3-go semestru; dla osób po awansie na 4 lub wyższy semestr studia są w pełni online,

 • 3. Egzaminy – testy udostępniane poprzez CloudA które należy rozwiązać w wyznaczonym czasie.

Obrona pracy odbywa się na terenie Uczelni WSB-NLU w Nowym Sączu. 

*nie dotyczy studiów podyplomowych

Otrzymałem/am decyzję odnośnie transferu ocen. Czy w związku z tym jestem już przyjęty?

Otrzymanie decyzji o awansie na semestr nie jest równoznaczne z zapisem na studia, ale umożliwieniem rozpoczęcia studiów na wyższym semestrze. Celem zapisu należy wejść w zakładkę Rozpocznij rekrutację i postępować według wskazówek rekrutacji standardowej. W przypadku kierunku z transferem ocen w zakładce „Wymagane dokumenty” w portalu rekrutacyjnym należy załączyć skany dokumentów znajdujące się w liście oraz wypełnione i podpisane „Podanie do Dziekana” zawierające uzyskaną odpowiedź zwrotną dotyczącą semestru, na którym można kontynuować edukację.

Po wybraniu kierunku przy zapisie na studia licencjackie lub magisterskie – informacja o nieprawidłowym wykształceniu. Zaznaczyłem wykształcenie wyższe

Podstawowym dokumentem, na którego podstawie jest się rekrutowanym na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia jest „Świadectwo dojrzałości”.

Świadectwo dojrzałości :

 • „Nowa matura” tj. uzyskane po 2004 roku (1 strona)
 • „Stara matura” tj. uzyskane przed 2004 rokiem ( 4 strony)

W sytuacji aplikacji na studia jednolite lub I stopnia należy zaznaczyć jako wykształcenie „średnie” w zakładce „Moje dane”.

W jakiej formie złożyć dokumenty, czy muszę przesłać je pocztą?

Po utworzeniu konta w portalu rekrutacyjnym można załączyć skany wszystkich dokumentów które będą wymagane. Znajdować się będą w zakładce „Wymagane dokumenty” po uprzednim uzupełnieniu danych i wybraniu kierunku aplikacji.  Jest to szybsza i wygodniejsza metoda załączania dokumentów.

Jak połączyć kilka pojedynczych stron świadectwa w jeden plik?

Można skorzystać z programu dostępnego na portalu rekrutacyjnym. Drugim sposobem jest połączenie dokumentów na darmowej stronie https://jpg2pdf.com/pl/

Czy zdjęcie do rekrutacji musi być wykonane w zakładzie fotograficznym?

Nie, można samodzielnie wykonać zdjęcie telefonem. Zdjęcie powinno być kolorowe i wykonane en-face tj. przodem na jasnym, jednolitym tle, brak nakrycia głowy, brak okularów słonecznych, z zachowaniem wymiaru i proporcji. Akceptowane formaty pliku: png, jpg, bmp, jpeg.

Załączyłem/am nieprawidłowy plik w „Wymaganych dokumentach” co powinienem/am zrobić?

Proszę poczekać na weryfikację dokumentów. W przypadku przesłania nieprawidłowych plików dokument zostanie anulowany i w związku z tym możliwe będzie załączenie ponownie.

Status dokumentów jest dostępny cały czas w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Posiadam świadectwo dojrzałości/ dyplom wydany poza granicami Polski

Świadectwo dojrzałości i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską powinny być z apostille lub legalizacją i przetłumaczone (tłumaczenie przysięgłe) na język polski lub angielski. Apostille jest potwierdzeniem, że dany dokument jest autentyczny i może być używany za granicą.

Co to jest Apostille ?
Apostille jest potwierdzeniem, że dany dokument jest autentyczny i może być używany za granicą.
Apostille wydawane jest na wniosek posiadacza dyplomu lub świadectwa. Apostille wydawane jest przez NAWA i Kuratorium Oświaty państwa, w którym zdobyty został dyplom. Pełną listę państw oraz instytucji, które są odpowiedzialne za wydanie apostille znajdziesz tutaj: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Istnieje taka możliwość. W tym celu należy złożyć na platformie CloudA podanie „o dodatkową specjalność”. W podaniu trzeba wskazać nazwę dodatkowej specjalności. W przypadku chęci wyboru drugiej specjalności zostanie naliczona za nią opłata zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza dot. opłat.

W przypadku gdyby zajęcia odbywały się w tym samym czasie należy złożyć przez CloudA podanie o Indywidualną Organizację Studiów- IOS

Jak mogę zmienić specjalność?

Chcąc dokonać zmian w swojej specjalności, należy złożyć na platformie CloudA podanie „o zmianę specjalności” i wypełnić stosowne podanie. W podaniu należy koniecznie wskazać nazwę specjalności docelowej.

Co to jest tryb IOS i jak go otrzymać?

Zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów określa § 11 Regulaminu studiów WSB-NLU. W celu starania się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS z jednego lub wielu przedmiotów) należy złożyć podanie w CloudA™, w zakładce Podania, wybierając szablon: „IOS”. Dziekan rozpatruje podanie w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Gdzie znajdę harmonogram zajęć?

Rozkład wszystkich zajęć na WSB-NLU znajduje się na platformie CloudA na koncie studenta, w menu umieszczonym po lewej stronie, w zakładce HARMONOGRAM.

Nie chcę uczyć się języka angielskiego? Czy mogę wybrać inny kierunek?

W WSB-NLU organizowane są zajęcia tylko z języka angielskiego, wobec tego nie ma możliwości wyboru innego języka.

Uczyłem się innego języka obcego, czy w trakcie studiów muszę realizować angielski?

Jeżeli Student posiada dokumenty potwierdzające znajomość dowolnego języka nowożytnego na odpowiednim poziomie, to może się starać o przepisanie oceny. Aby uzyskać taką możliwość, należy złożyć w CloudA podanie do Dziekana z prośbą o „transfer oceny z lektoratu językowego”. Po uzyskaniu zgody, Student jest zwolniony z realizacji języka angielskiego.

Zostałem przyjęty na studia, ale nie mam udostępnionego harmonogramu zajęć.

Od momentu przyjęcia na studia do pojawienia się harmonogramu może upłynąć kilka dni. W przeciągu 7 dni roboczych harmonogram pojawi się w platformie CloudA.

Kiedy otrzymam informację na temat różnić programowych?

Dla studentów rozpoczynających studia z awansem na wyższy semestr, decyzje o różnicach programowych wydawane są do 30 dni od rozpoczęcia studiów.

 Jak mogę nadrobić różnice programowe?

Różnice programowe realizowane są na podstawie decyzji Dziekana. Kursy wskazane w ramach decyzji „do realizacji” są dopisywane w semestrach, na których są realizowane dane przedmioty na niższych rocznikach. Nie realizujemy wszystkich różnic programowych w jednym semestrze. Pracownicy Działu Obsługi Dydaktyki czuwają nad wykonaniem decyzji i dopisują kursy z różnic programowych w odpowiednich semestrach.

Mam za dużo różnic programowych w jednym semestrze, co mogę zrobić?

Realizację różnic programowych można przełożyć na kolejny rok. Należy zapoznać się z zasadami zaliczenia poszczególnych przedmiotów i po podjęciu ostatecznej decyzji o przełożeniu realizacji kursu, wystarczy napisać mail ze skrzynki uczelnianej na adres: dod@wsb-nlu.edu.pl

Kiedy otrzymam legitymację studencką?

Legitymację studencką w postaci tradycyjnej (elektronicznej karty) można odebrać osobiście w Dziekanacie, najwcześniej w dniu rozpoczęcia semestru, w godzinach obsługi podanych w zakładce KontaktPrzy odbiorze legitymacji należy okazać dowód tożsamości.

Istnieje również możliwość otrzymania legitymacji za pośrednictwem poczty. Zgłoszenia w tej sprawie można składać  poprzez platformę CloudA™ i zakładkę Komunikacja/Zgłoszenia. Ważne jest, aby: podać dokładny adres do wysyłki oraz załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę (krajowa – 10 zł, zagraniczna – 30 zł). Wpłatę należy wnieść na indywidualne konto do wpłat czesnego, podane w CloudA w zakładce: Płatności (tytuł przelewu: opłata za przesyłkę legitymacji).

Student może ubiegać się o wygenerowanie kodu aktywacyjnego do mLegitymacji (wersja mobilna, do użycia w aplikacji mObywatel). Aby z niej korzystać należy spełnić następujące warunki:
• posiadać PESEL
• być aktywnym studentem
• tradycyjna legitymacja studencka musi zostać uprzednio odebrana z dziekanatu
• mieć ważną legitymację studencką w tradycyjnej formie.
W celu uzyskania kodu aktywacyjnego do mLegitymacji należy złożyć zgłoszenie w CloudA/Komunikacja/Zgłoszenia, kategoria: LEGITYMACJA STUDENCKA, podkategoria: wydanie mLegitymacji

Zgłoszenie w sprawie wydania mLegitymacji  można złożyć po potwierdzeniu odbioru tradycyjnej legitymacji studenckiej.

UWAGA: Legitymacje studenckie nie przysługują słuchaczom studiów podyplomowych.

 Zostałem przyjęty na studia podyplomowe. Czy mogę otrzymać legitymację?

Nie – legitymacje studenckie nie przysługują słuchaczom studiów podyplomowych.

Czy mogę ubiegać się o stypendium na studiach?

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich mogą ubiegać się o stypendium.
W ramach finansowania, każdemu studentowi (spełniającemu wymagania zawarte w w/w ustawie) przysługują następujące świadczenia

 •  Stypendium socjalne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora,
 • Zapomoga.

Studenci realizujący w/w studia jako drugi kierunek nie mogą starać się o stypendium.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium, które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 31 października i 31 marca na semestr letni. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim.

Czy można uzyskać stypendium na studiach podyplomowych?

Nie – Studenci studiów podyplomowych nie mogą ubiegać się o stypendium. Mogą skorzystać jednak z innych form dofinansowania studiów np. z KFS lub PFRON lub wnieść podanie o dofinansowanie u pracodawcy.

Ile przedmiotów mogę nie zaliczyć w semestrze?

Zgodnie z Regulaminem studiów WSB-NLU, Student może nie zaliczyć trzech przedmiotów w roku i jednocześnie otrzymać promocję na kolejny rok akademicki. Jeżeli Student nie zaliczy więcej niż 3 przedmioty to konieczne jest złożenie podania w CloudA™ „o warunkową promocję”.

Nie mogę kontynuować studiów w danym semestrze. Czy mogę uzyskać urlop dziekański?

Bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny, student może ubiegać się o udzieleniu urlopu dziekańskiego. Urlop obejmuje wielokrotność semestru studiów, jednak nie więcej niż 2 semestry, z wyjątkiem sytuacji, gdy o urlop ubiega się studentka w ciąży lub student będący rodzicem.

Podanie w sprawie udzielenia urlopu dziekańskiego należy złożyć za pośrednictwem platformy CloudA™, a następnie zakładki Podania. Stąd należy wybrać szablon podania: urlop dziekański. W podaniu należy podać okres oraz przyczynę ubiegania się o urlop.

Chcę zrezygnować ze studiów. Jaka jest procedura?

Należy złożyć podanie o rezygnację ze studiów.

Podanie składamy poprzez zakładkę „Podania” wybierając szablon „Rezygnacja ze studiów”.

Ten szablon podania wymaga dostarczenia podpisanej wersji papierowej (można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą) lub podpisanej wersji z Podpisem Elektronicznym Kwalifikowanym, ewentualnie podpisem E-puap.

Zostałem przyjety na studia i nie pokazuje mi się harmonogram zajęć na moim koncie studenta.

Harmonogram zajęć znajdziesz w głównym menu CloudA. Harmonogram możesz przeglądać w CloudA, wyeksportować do PDF i wydrukować, a także wyeksportować w formacie iCal – kalendarz Google.

Harmonogramy dostępne są około 3 tygodnie przez rozpoczęciem semestru dla osób które zapisały się do końca sierpnia (semestr zimowy) i końca grudnia (semestr letni). Studentom i słuchaczom przyjętym po tej dacie, kursy i harmonogram pojawiają się w CloudA do 10 dni roboczych od daty przyjęcia na studia. Warto zaznaczyć, że w pierwszym miesiącu semestru na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko wykłady, które są nagrywane i dostępne w CloudA.

Pamiętaj , że w przypadku osób, które dołączyły do naszej społeczności wykorzystując transfer osiągnieć, harmonogramy mogą podlegać zmianie do 30 dni od momentu startu semestru.

Co to jest transmisja?

Transmisja to forma prowadzenia zajęć najczęściej wykładów. Transmisje są nagrywane, a nagrania są dostępne w CloudA (KURSY/WYBIERZ ODPOWIEDNI KURS/VIDEO).

Gdzie mogę obejrzeć transmisję w CloudA?

Bieżące transmisje dostępne są w systemie CloudA w zakładce TRANSMISJE.

Archiwalne nagrania znajdują się: KURSY / wybierz odpowiedni kurs / strefa wykładów lub ćwiczeń / VIDEO.

AdobeStock_709724607 (1)

Zapisz się na studia z pomocą konsultanta AWP

Happy female designer finishing work. Happy young woman designer working on her computer in minimalistic home.

Zapisz się samodzielnie na stronie Uczelni

  Formularz zgłoszeniowy na studia

  INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

  Wybierz kierunek studiów


  × Jak mogę Ci pomóc?