fbpx

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

 

Podstawowe objaśnienia

Administrator danych
Prima Astra Sp. z o. o. ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 910326, posługujący się numerem NIP: 6342999056 właściciel marki Akademia Wiedzy Praktycznej.

Uczestnik
osoba fizyczna, która zapisuje się na studia podyplomowe,  szkolenia lub kursy organizowane przez Administratora danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Adres e-mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@awp.edu.pl.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
 2. Ustawa z dnia 29.08. 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), zwana dalej Ordynacją:
 1. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), zwana dalej VAT;
 2. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zwana dalej ś.u.d.e..

 

Sposób przetwarzania danych

Uczestnik chcący zapisać się na studia podyplomowe lub dane szkolenie/kurs zobowiązany jest do podania danych takich jak imię i nazwisko, adres mailowy czy nr telefonu kontaktowego. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe, ponieważ bez nich nie jest możliwe zapisanie się na daną usługę świadczoną przez Administratora. Zapisanie się na studia, szkolenie lub inną usługę równoznaczne jest z zawarciem umowy z Uczestnikiem. Administrator wskazuje, że adres mailowy jest potrzebny, aby Administrator przesłał materiały szkoleniowe, potwierdzenie odbycia się szkolenia lub kursu, natomiast nr telefonu jest niezbędny, aby móc skontaktować się z Uczestnikiem w przypadku anulowania kursu.

Nadto Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zarówno poprzez otrzymywanie informacji promocyjnych drogą mailową (newsletter), jak również za pomocą wiadomości sms.

W przypadku szkoleń lub kursów odbywających się w formie stacjonarnej w związku z zainstalowanym monitoringiem w siedzibie Administratora przetwarza się wizerunek Uczestnika. Dane pochodzące z monitoringu usuwane są po 15 dniach od ich pobrania.

Wizerunek Uczestnika może być również przetwarzany w przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zdjęć Uczestnika w trakcie trwania studiów, szkolenia lub kursu, które nie stanowią części całości, w celu wykorzystania ich na profilu społecznościowym Administratora m. in. Facebook, Instagram, Twitter.  

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Promowanie Administratora i prowadzonej przez niego działalności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Zabezpieczenie mienia Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);
 6. Prowadzenie baz danych Uczestników – profilowanie Uczestników pod kątem wybranych szkoleń lub kursów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Uczestnikiem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 4. Lektorom wykonującym określoną usługę edukacyjną na rzecz Administratora, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą;
 5. Innych Kontrahentom Administratora, którzy prowadzą tożsamą działalność gospodarczą jak Administrator.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Uczestnik zgłaszając chęć uczestniczenia w danym szkoleniu lub kursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, adres mailowy czy nr telefonu) nie jest możliwe nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z Uczestnikiem. Jeżeli Uczestnik będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.

W przypadku wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, jak również zgody na wykonywanie zdjęć w trakcie szkoleń lub kursów, to Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

Dane Uczestnika są przechowywane tak długo jak wykonywana jest umowa szkoleniowa. Nadto dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.

Dane Uczestnika przetwarzane dla celów marketingowych, w tym zgody na wykorzystywanie wizerunku, są przetwarzane aż do czasu wycofania zgody.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane zbierane przez system monitoringu przetwarzane są do 15 dni.

Po w/w terminach dane Uczestnika są usuwane.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie

Administrator danych prowadzi bazy danych Uczestników pod kątem wybranych przez nich kursów. W przypadku Uczestnika, który wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych to otrzymuje on oferty wybrane pod kątem podjętych przez niego szkoleń lub kursów. Uczestnik ma prawo w każdym czasie sprzeciwić się profilowaniu swoich danych osobowych – w tym celu muszą złożyć oświadczenie woli o stosownej treści. Dane osobowe znajdujące się w bazach danych będą przetwarzane aż do czasu wystosowania stosownego oświadczenia o usunięciu danych z baz Administratora.

 

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: rodo@awp.edu.pl.

× Jak mogę Ci pomóc?