fbpx

1. Organizator

Organizatorem studiów podyplomowych, szkoleń i kursów jest Prima Astra Sp. z o. o. ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 910326, posługujący się numerem NIP: 6342999056 właściciel marki Akademia Wiedzy Praktycznej, zwany dalej AWP lub Organizatorem.

 

2. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych dostępnych na stronie www.awp.edu.pl, których organizatorem jest AWP.
 2. Korzystając ze strony internetowej Uczestnik w pełni akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czyny wynikające z korzystania ze strony internetowej.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej w sposób nienaruszający zasad Regulaminu oraz obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest korzystanie ze strony internetowej z naruszeniem praw osób trzecich lub praw AWP.
 5. W przypadku powzięcia przez AWP informacji, iż Uczestnik narusza postanowienia pkt. 4 podjęte zostaną kroki prawne w celu naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.

 

3. Przedmiot usług świadczonych przez Organizatora

AWP za pomocą strony www.awp.edu.pl świadczy usługi polegające na:

 1. Prowadzeniu działalności marketingowej związanej z promocją AWP;
 2. Umożliwieniu Uczestnikowi na zadawanie pytań poprzez formularz kontaktowy;
 3. Umożliwieniu Uczestnikowi zapisywanie się na studia, szkolenia czy kursy organizowane przez AWP.

 

4. Ogólne warunki korzystania ze Strony

 1. Z usług świadczonych przez AWP za pośrednictwem strony internetowej może korzystać każdy, w szczególności chcący zapisać się na szkolenia lub kursy świadczone przez Organizatora.
 2. AWP dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa działał w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. AWP zastrzega jednak możliwość, że w funkcjonowaniu strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwujących, a także z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i inne). O powyższych przerwach technicznych AWP powiadomi Uczestnika poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie.
 3. Korzystając ze strony internetowej Uczestnik zobowiązany jest postępować zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz powszechnymi przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów, jak również interesów osób trzecich.
 4. Zachowanie Uczestnika sprzeczne z pkt. 3 jest w całości zabronione.

 

5. Newsletter oraz formularz kontaktowy

 1. Uczestnik może przy zakładaniu konta lub w późniejszym terminie wyrazić zgodę na otrzymywanie od AWP informacji marketingowych. W tym celu Uczestnik podaje aktualny adres mailowy, na który przychodzi newsletter. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie reklam i informacji promocyjnych.
 2. Uczestnik może kontaktować się z AWP za pomocą podanego formularza kontaktowego widniejącego na stronie internetowej. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu mailowego przez Uczestnika.

 

6 Prawo autorskie

 1. Wszelkie materiały umieszczone i dostępne na stronie internetowej, w szczególności teksty, zdjęcia czy grafiki, są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). AWP umożliwia Uczestnikowi korzystanie materiałów umieszczonych na stronie jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 2. Zabrania się:
  1. Pobierania zawartości baz danych udostępnianych na stronie internetowej i wtóre wykorzystywanie ich w całości lub w części, zarówno co do jakości jak i ilości;
  2. Wykorzystywania zasobów i funkcji strony internetowej w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności komercyjnej lub takiej, która w jakikolwiek sposób naruszałaby interes AWP;
  3. Kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie internetowej wykraczającego poza granice dozwolone prawem.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestników praw autorskich zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

 

7 Cookies

Na stronie internetowej wykorzystywana jest technika „Cookies” tj. „ciasteczka”, która ułatwia korzystanie ze strony. Pliki „cookies” w żaden sposób nie przekazują indywidualnych danych osobowych Uczestnika. Pobierane dane mają charakter jedynie statystyczny o korzystaniu ze strony internetowej. W każdym czasie Uczestnik może wyłączyć lub skasować pliki „cookies” korzystając z odpowiedniej opcji swojej przeglądarki internetowej.

 

8. Odpowiedzialność

Korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Uczestnika.

AWP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Szkody powstałe wskutek korzystania ze strony internetowej przez Uczestnika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
 2. Szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych lub informacji ze strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 3. Szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;
 4. Szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi niezależnymi od AWP.

 

9. RODO

AWP oświadcza, że obowiązek nałożony mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, został spełniony w zakładce Polityka Prywatności widniejący na stronie internetowej.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. AWP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w przeciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), a także ustaw szczególnych.
 3. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Strony rozstrzygane są przez sądy powszechne rzeczowo i miejscowo właściwe dla siedziby AWP.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
  1. Regulamin szkoleń i kursów;
  2. Polityka Prywatności.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

× Jak mogę Ci pomóc?