Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla nauczycieli szkół specjalnych lub oddziału specjalnego którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów  I lub II stopnia, lub też jednolitych magisterskich którzy posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu, oraz dla nauczycieli którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Posiadasz kwalifikacje pedagogiczne lub psychologiczne i chcesz poszerzyć swoją ofertę o wspieranie rozwoju dzieci?

Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Ci to umożliwi! Poszerz swoją ofertę edukacyjną profilaktykę, diagnozę, rehabilitację oraz terapię wczesnych zaburzeń rozwoju.

Co warto wiedzieć studiach podyplomowych na tym kierunku?

Opis kierunku: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracuje z dwoma grupami wiekowymi:

 • 0-7 lat (z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością)
 • 7-10 lat (z dziećmi, które mają trudności w rozwoju).

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Taką opinię wydaje zespół orzekający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespół wwr składa się z pedagoga, psychologa, logopedy oraz innych specjalistów (w zależności od potrzeb).

Celem zespołu jest opracowanie wspólnego programu terapii i rehabilitacji, który będzie odpowiadał szczególnym potrzebom dzieci.

Studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma Cię do tego przygotować!

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia realizowane są w trybie zaocznym i trwają trzy semestry.

Efekty kształcenia

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza Twoje przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w zespole wwr.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to trafny wybór dla nauczycieli, i psychologów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • jednostkach oświaty ( np. w przedszkolach), które spełniają warunki określone przez Ministra Edukacji Narodowej ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).
 • otworzyć własny gabinet.

Wśród rodziców rośnie świadomość prawidłowości rozwojowych dzieci – sprawniej wychwytują odchylenia od normy i konsultują je ze specjalistami.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Program studiów podyplomowych skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Chcemy, żeby nasi absolwenci zyskali praktyczne umiejętności.!

W tym celu nasi wykładowcy przekładają teorię na język praktyki. Na naszych zajęciach poznasz konkretne działania diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Wiedza

W tym celu zapoznasz się, m.in. z:

 • prawidłowościami poszczególnych etapów rozwojowych,
 • kryteriami diagnozy odchyleń do normy,
 • sposobami określania postępów dziecka,
 • sposobami określania możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Kompetencje

Nasi absolwenci po ukończeniu toku studiów nabędą umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka,
 • doboru metod terapii i rehabilitacji adekwatnych do potrzeb i możliwości dziecka,
 • opracowywania indywidualnego programu wczesnego wspomagania i oceny postępów,
 • współpracy z innymi specjalistami w zakresie wwr,
 • prowadzenia dokumentacji przebiegu i efektów zajęć,

I wiele, wiele innych.

 

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana adresowana jest do absolwentów szkół wyższych:
 • mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi lub nauczania przedmiotu, ale nie mają przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • lub mają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej i chcą specjalizować się w terapii wwr;
 • lub ukończyły psychologię.

 

Program studiów

Podczas toku studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka weźmiesz udział w wielu fascynujących zajęciach, które zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przygotują Cię do dalszej pracy.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

W programie studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są także praktyki zawodowe – dzięki temu, kończąc kierunek masz pewność, że uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, którą będziesz mieć okazję wykorzystać.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180 

Na kierunku studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r, poz. 1450.)

Praktykę w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych :

1. Przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach
specjalnych;
2. Przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
3. Szkoła podstawowa ogólnodostępna:
– w oddziałach integracyjnych,
– w oddziałach terapeutycznych,
– w oddziałach specjalnych;
4. Szkoła podstawowa specjalna;
5. Specjalny ośrodek wychowawczy;
6. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
7. Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną
do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
9. Świetlicach terapeutycznych.