Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób które posiadają już przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie, dla osób które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu a nie posiadają kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowywania uczniów w warunkach kształcenia specjalnego.

Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent zyska umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z użyciem adekwatnych technik i metod wspierania rozwoju.

 

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Absolwenci studiów uzyskuję wiedzę o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej.

Na naszych studiach podyplomowych  zdobędziesz wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz rewalidacji.

Poznasz metody nauczania i wychowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Nauczysz się odpowiadać na szczególne potrzeby dzieci i młodzieży, np. poprzez poznanie sposobu komunikacji, który jest dostosowany do ich umiejętności.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza Twoje kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Zasady rekrutacji

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Oznacza to, że kandydat:

 • ukończył studia wyższe, uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • ukończył studia pedagogiczne, ale nie podjął jeszcze pracy w zawodzie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawa prawna, na której oparte są zasady rekrutacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Absolwenci studiów podyplomowych mogą podjąć zatrudnienie w:

 • szkołach integracyjnych,
 • szkołach specjalnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach rewalidacyjnych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • ośrodkach terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • oddziałach szpitalnych i w hospicjach,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Potencjalne zawody:

 • nauczyciel wspomagający,
 • asystent ucznia niepełnosprawnego,
 • asystent nauczyciela,
 • pedagog specjalny, specjalizujący się w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku ?

Wiedza:

Absolwent kierunku studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • diagnozowania zaburzeń,
 • psychologii klinicznej dzieci i młodzieży,
 • pedagogiki specjalnej
 • rewalidacji,
 • form terapii (np. arteterapia, terapia muzyką),
 • sposobu odpowiadania na szczególne potrzeby dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • metod nauczania i wychowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Umiejętności praktyczne

Absolwent dowie się jak:

 • odpowiadać na szczególne potrzeby dzieci i młodzieży,
 • planować i realizować zajęcia rewalidacyjne z adekwatnymi metodami i technikami terapeutycznymi,
 • planować i realizować zajęcia wychowawcze,
 • rozpoznawać i diagnozować różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

 

Dla kogo?

Pracujesz w szkole jako nauczyciel i chciałbyś zyskać uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną?

Posiadasz wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, ale chciałbyś ją poszerzyć?

Słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika często są nauczyciele, którzy pracują w szkołach integracyjnych i chcą dowiedzieć się, w jaki sposób mogą odpowiedzieć na szczególne potrzeby swoich uczniów.

Ten kierunek wybierają również osoby, które chciałyby prowadzić warsztaty z wykorzystaniem terapii zajęciowej oraz osoby, które pracują już jako asystent nauczyciela, asystent ucznia lub w ośrodkach rewalidacyjnych i chciałyby zyskać nowe kompetencje.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza Twoje kwalifikacje i uprawnia Cię do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów

W trakcie toku studiów podyplomowych będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

 • Dydaktyka specjalna;
 • Narzędzia informatyki;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Diagnoza funkcjonalna i metodyka konstruowania programów terapeutycznych;
 • Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Psychologia rewalidacji.

Nasi studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych.

Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450)

Rekrutacja

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

   1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
   2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
   3. a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

  1. lub

   1. b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180

Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Obowiązek odbycia praktyk pedagogicznych i jej przebieg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1450).

Praktykę należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych:

a) przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych;

b)przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;

c) szkoła podstawowa ogólnodostępna:

 • w oddziałach integracyjnych,
 • w oddziałach terapeutycznych,
 • w oddziałach specjalnych;

d) szkoła podstawowa specjalna;

e)  specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy;

f) specjalny ośrodek wychowawczy;

g) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla
uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

h) ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

i) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

j) świetlice terapeutyczne