Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: Real Time online (hybrydowo)
Dla kogo: dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla nauczycieli szkół specjalnych lub oddziału specjalnego którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów  I lub II stopnia, lub też jednolitych magisterskich którzy posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu, oraz dla nauczycieli którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Głównym celem tych studiów podyplomowych  jest przygotowanie absolwentów do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym również z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy z zakresu metod edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Na studiach podyplomowych zyskasz wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i neuropsychologii, diagnozy pedagogicznej i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi u osoby wyróżnikiem zaburzeń ze spektrum autyzmu są niedostatki w rozwoju społecznym, w sferze komunikacji i elastyczności względem zmian.

Osoby z zaburzenia ze spektrum autyzmu lubią powtarzalne czynności i nie rozumieją języka niewerbalnego. Są skoncentrowane na utrzymaniu rytuałów i źle reagują na zmiany. Wolą spędzać czas w samotności.

Te specyficzne cechy wymagają od osoby, która pracuje z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi adekwatnego zachowania się w trakcie zajęć, a także wyznaczają obszary działań pracy z dzieckiem.

Absolwent studiów podyplomowych nauczy się metod poprowadzenia treningu umiejętności społecznych i funkcji poznawczych, oraz pozna techniki użyteczne w terapii zaburzeń sensorycznych oraz pozna techniki terapeutyczne wspierające rozwój mowy.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:

 • szkołach integracyjnych,
 • szkołach dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach rewalidacyjnych,
 • ośrodkach terapeutycznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub środkach preadopcyjnych.
Potencjalne zawody:
 • nauczyciel wspomagający,
 • asystent ucznia niepełnosprawnego,
 • asystent nauczyciela,
 • pedagog specjalny, specjalizujący się w edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne,
 • nauczyciel przedmiotu z uprawnieniami nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

WAŻNE:

Studia podyplomowe na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny.

W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza twoje kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych w miejscach, w których funkcjonują dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, kandydat na studia podyplomowe na tym kierunku musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela albo ukończył studia pedagogiczne, ale nie podjął jeszcze pracy w zawodzie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawa prawna, na której oparte są zasady rekrutacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Pracujesz w szkole jako nauczyciel i chciałbyś zyskać uprawnienia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Chciałbyś pracować jako nauczyciel wspomagający, asystent ucznia niepełnosprawnego?

A może chciałbyś prowadzić zajęcia w ośrodkach rewalidacyjnych jako pedagog specjalny specjalizujący się w edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku autyzm często są nauczyciele, którzy pracują w szkołach integracyjnych i chcą dowiedzieć się, w jaki sposób mogą odpowiedzieć na szczególne potrzeby swoich uczniów.

Drugą grupą słuchaczy są osoby, które odkryły, że chciałyby odejść ze szkoły lub podjąć dodatkowy etat w ośrodkach, które zajmują się wspieraniem rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Nasi absolwenci są przygotowani do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Wiedzą, jak rozpoznać nawet wczesne symptomy spektrum autyzmu.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą prowadzić m.in. zajęcia rewalidacyjne oraz terapeutyczne w szkołach i ośrodkach, w których przebywają dzieci ze spektrum autystycznym. Dodatkową zaletą jest konieczność odbycia praktyk zawodowych, czyli realnego sprawdzenia nabytych kompetencji zawodowych w warunkach pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program studiów

Głównym celem studiów Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii.

W trakcie toku studiów nasi słuchacze będą brać udział w przedmiotach, które nauczą ich m.in. metod wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu, organizacji i specyfiki kształcenia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, umiejętności stymulacji zmysłów i integracji sensoryczno- motorycznej.

Tok studiów podyplomowych zakłada uczestnictwo w takich zajęciach jak: 

 • Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa;
 • Biologiczne podstawy zachowania Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Dydaktyka specjalna Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • Metody komunikacji w pracy z dzieckiem i uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • Metodyka kształcenia i wychowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • Metodyka rewalidacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji;
 • Psychologia kliniczna;
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno- motoryczna.

Nasi słuchacze zobowiązani są również do odbycia praktyk pedagogicznych w wymiarze 180 h.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rekrutacja

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu  obowiązkowe jest spełnienie poniższych kryteriów:

 • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*

   a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalne
   lub
   b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
    • *W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

 • Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180 

Na kierunku studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r, poz. 1450.)

Praktykę w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych :

1. Przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach
specjalnych;
2. Przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
3. Szkoła podstawowa ogólnodostępna:
– w oddziałach integracyjnych,
– w oddziałach terapeutycznych,
– w oddziałach specjalnych;
4. Szkoła podstawowa specjalna;
5. Specjalny ośrodek wychowawczy;
6. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
7. Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną
do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
9. Świetlicach terapeutycznych.