Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo:  dla osób, które pragną pracować jako nauczyciele w szkołach różnych szczebli edukacyjnych, a jednocześnie mają zainteresowanie psychologią oraz chcą wspierać uczniów w ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i akademickim.
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

Brak w magazynie

Opis

Marzysz o pracy psychologa szkolnego? Czas spełnić swoje marzenia. Postaw na kierunek Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Studia przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa mają na celu przygotowanie absolwentów do pełnienia roli nauczyciela w obszarze psychologii. Program ten integruje wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, umożliwiając absolwentom skuteczne nauczanie oraz wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego uczniów. Celem tych studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli w niezbędne umiejętności i narzędzia, które pozwolą im tworzyć inspirujące i efektywne środowisko edukacyjne, w którym każdy uczeń może osiągać sukcesy akademickie i osobiste.

 

Co musisz wiedzieć o studiach Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa?

Studia Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa to program kształcenia, który pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako nauczyciel w obszarze psychologii w szkołach różnych szczebli edukacyjnych

kilka kluczowych informacji na temat tych studiów:

 1. Cel programu: Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii w szkołach podstawowych, średnich lub specjalistycznych. Program ten integruje wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, aby umożliwić przyszłym nauczycielom skuteczne wspieranie uczniów w ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i akademickim.

 2. Struktura programu: Studia składają się z różnorodnych przedmiotów z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania oraz praktyk zawodowych. Program obejmuje również praktyki pedagogiczne, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia w pracy z uczniami w szkolnym środowisku.

 3. Zawartość programu: Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii osobowości, psychologii edukacyjnej, diagnozy i terapii psychologicznej, a także metod nauczania i prowadzenia zajęć. Ponadto, program może zawierać również zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenia poradnictwa szkolnego.

Kończąc studia podyplomowe absolwent zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102).

 

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela – psychologa” przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy jako nauczyciele psychologowie w oświacie.

Program studiów

Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa” obejmuje m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
 • Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Profilaktykę zdrowia i projektowanie programów psychoedukacyjnych w oświacie,
 • Psychologia wychowawcza.

Program jest skierowany do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii, z myślą o pracy jako nauczyciel-psycholog.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka pedagogiczna

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne do prowadzenia przedmiotów lub nauczania zajęć obowiązkowe jest odbycie praktyk pedagogicznych- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r, poz. 1450.)

Praktykę pedagogiczną na studiach podyplomowych w zakresie:

1) Przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – należy zrealizować w niżej wymienionych placówkach:

a) 120 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe

b) 30 godzin praktyk w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne

2)Przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – należy zrealizować, niżej wymienionych placówkach:

a) 90 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki
systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i
szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe

Warunki zaliczenia praktyk:

1. Przebieg praktyki studenckiej dokumentuje się w formularzu sprawozdania które Student  samodzielnie generuje  poprzez system CloudA, w module praktyka.

2. Student przygotowuje rzetelnie i skrupulatnie sprawozdanie z praktyk, a w
szczególności opisuje czynności podejmowane w ramach odbywanej praktyki.

3. Podmiot, u którego praktyka została odbywa potwierdza na sprawozdaniu swym podpisem i imienną pieczątką fakt odbycia praktyki oraz wydaje opinię o praktykancie w formie oceny przebiegu studenckiej praktyki zawodowej

4. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez praktykanta wypełnionego i zatwierdzonego przez Opiekuna praktyk w podmiocie Organizatora praktyk oraz Dyrektora szkoły/placówki, w której odbywała się praktyka, sprawozdania z praktyki wraz z oceną praktyki.

5. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun praktyk.

6. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru.