Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

3 650

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: Real Time online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla wszystkich absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) chcących zostać nauczycielami
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 365 zł

Brak w magazynie

Opis

Marzysz o pracy pedagoga? Chcesz pracować w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej? Jeśli masz wykształcenie wyższe – czas spełnić swoje marzenia. Postaw na kierunek Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Co musisz wiedzieć o studiach Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela to kierunek studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, który jest prowadzony w pełni zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Program jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela przeznaczone są dla osób, które są absolwentami studiów wyższych i chcą uzupełnić swoją wiedzę merytoryczną o kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do podjęcia pracy w szkole lub innej placówce oświatowej. Nasze studia podyplomowe gwarantują uzyskanie niezbędnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego oraz szczegółowych dydaktyk.

 

Dla kogo?

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela przeznaczone są dla osób, które są absolwentami studiów wyższych i chcą uzupełnić swoją wiedzę merytoryczną o kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne do podjęcia pracy w szkole lub inne placówce oświatowej. Nasze studia podyplomowe gwarantują uzyskanie niezbędnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego oraz szczegółowych dydaktyk.

Program studiów

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala zyskać wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Podczas toku studiów będziesz mieć okazję uczestniczyć w zajęciach takich jak:

 • Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • Dydaktyka ogólna;
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczyciela;
 • Pedagogika ogólna;
 • Wprowadzenie do studiów;
 • Wprowadzenie do psychologii;
 • Emisja głosu;
 • Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Projekt;
 • Strategie i metody uczenia się a style uczenia;
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia;
 • Narzędzia informatyki.

Nasze studia podyplomowe mają bardzo praktyczny charakter – w ich trakcie zdobywasz nie tylko wiedzę, ale również konkretne umiejętności. Kierunek kończą zawodowe praktyki pedagogiczne, a po zakończeniu studiów otrzymuje dyplom WSB- NLU.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu do nas elektronicznego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz login i hasło do systemu rekrutacyjnego
 • W systemie rekrutacyjnym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji który zamyka się w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3650 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 365 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka pedagogiczna

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne do prowadzenia przedmiotów lub nauczania zajęć obowiązkowe jest odbycie praktyk pedagogicznych- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r, poz. 1450.)

Praktykę pedagogiczną na studiach podyplomowych w zakresie:

1) Przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – należy zrealizować w niżej wymienionych placówkach:

a) 120 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe

b) 30 godzin praktyk w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne

2)Przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – należy zrealizować, niżej wymienionych placówkach:

a) 90 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki
systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i
szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe

Warunki zaliczenia praktyk:

1. Przebieg praktyki studenckiej dokumentuje się w formularzu sprawozdania które Student  samodzielnie generuje  poprzez system CloudA, w module praktyka.

2. Student przygotowuje rzetelnie i skrupulatnie sprawozdanie z praktyk, a w
szczególności opisuje czynności podejmowane w ramach odbywanej praktyki.

3. Podmiot, u którego praktyka została odbywa potwierdza na sprawozdaniu swym podpisem i imienną pieczątką fakt odbycia praktyki oraz wydaje opinię o praktykancie w formie oceny przebiegu studenckiej praktyki zawodowej

4. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez praktykanta wypełnionego i zatwierdzonego przez Opiekuna praktyk w podmiocie Organizatora praktyk oraz Dyrektora szkoły/placówki, w której odbywała się praktyka, sprawozdania z praktyki wraz z oceną praktyki.

5. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun praktyk.

6. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru.