Psychologia biznesu

Czas trwania: 10 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób chcących poznać psychologiczne aspekty ludzkich zachowań, mechanizmy rządzące konsumentami, rynkiem. Dla osób chcących rozpocząć pracę w marketingu lub zarządzaniu, pragnących zwiększyć swoje umiejętności menadżerskie lub hr-owe, a także lepiej zrozumieć działania analityków czy pracowników
Korzyści: dyplom magistra
Roczne czesne: 7980 zł
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego rocznego na 10 rat po 798 zł

 

Kategoria:

Opis

Psychologia Biznesu To jedyna w Polsce specjalność, która opiera swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania, jednocześnie otwierając absolwentom furtkę do wielu ciekawych ścieżek kariery.

Program nauczania studiów Psychologia w biznesie

Podczas studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia w biznesie, studenci uczestniczą w ciekawych warsztatach i ćwiczeniach. Zajęcia, które są prowadzone podczas psychologii biznesu pozwalają na rozwój praktycznych kompetencji – nasi absolwenci zyskują nie tylko wiedzę, ale również cenne na rynku pracy doświadczenie. Podczas toku studiów na specjalności Psychologia biznesu, studenci będą uczestniczyć m.in. w takich zajęciach jak:

 • Biologiczne podstawy zachowania,

 • Myślenie krytyczne i kreatywne,

 • Podstawy prawa,

 • Psychosomatyka,

 • Psychologia wychowawcza,

 • Psychologia ogólna: emocje i motywacje,

 • Pomoc psychologiczna,

 • Prawo handlowe,

 • Kierowanie zespołem,

 • Zarządzanie projektami,

 • Strategie i procesy personalne,

 • Uzależnienia behawioralne,

 • Coaching i doradztwo indywidualne,

 • Psychometria,

 • Strategie i procesy personalne,

 • Koncepcje zarządzania.

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści – możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów magisterskich?

Szerokie przygotowanie studentów specjalności Psychologia biznesu pozwala im zyskać ogromne kompetencje w zakresie m.in. dopasowania człowieka do środowiska pracy, psychologii biznesu czy przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Dzięki temu łatwiej w przyszłości zrozumieć im, w jaki sposób funkcjonują organizacje.

Absolwenci specjalności Psychologia biznesu podczas toku studiów dowiadują się, z jakich narzędzi warto korzystać przy zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach, jak działać w ramach doradztwa personalnego lub/i zawodowego, a także jak stosować systemy motywowania pracowników i doradztwa indywidualnego. Studenci dowiadują się także, w jaki sposób zastosować wiedzę psychologiczną w procesie analizy mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji (kultura organizacji), jak projektować narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi tudzież w procesie rekrutacji (kierowanie ludźmi, dobór kadr), diagnozować rynek pracy, problemy organizacyjne oraz wdrażać skuteczne programy naprawcze w sytuacjach trudnych.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Psychologia biznesu

Dzięki temu, że zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów i praktyków, nasi absolwenci zyskują doskonałe przygotowanie do pracy zawodowej. Po ukończeniu specjalności psychologia w biznesie, studenci mają szansę znaleźć zatrudnienie w:

 • Działach human resources przedsiębiorstw,

 • Agencjach pracy,

 • Centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych,

 • Firmach konsultingowych i doradczych,

 • Firmach szkoleniowych,

 • Poradniach związanych z doradztwem zawodowym,

 • Firmach coachingowych.

Dodatkowo absolwenci są w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kierowania i zarządzania zespołem pracowników w organizacji.

Forma studiów na specjalności Psychologia Biznesu

RealTime Online (hybrydowo)

Transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy CloudA.

Czas trwania jednolitych studia magisterskie?

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia biznesu trwają

 • 10 semestrów

i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Informujemy o możliwości uzyskania awansu Dziekańskiego, który skraca studia. Więcej informacji o transferze ocen uzyskasz kontaktując się z naszym biurem.

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Do kogo skierowane są studia magisterskie o specjalności Psychologia biznesu?

Psychologia biznesu to wyjątkowe, jednolite studia magisterskie, przeznaczone dla osób, które chcą związać swoją ścieżkę zawodową z biznesem lub innymi organizacjami (zarówno prywatnymi, jak i publicznymi). Psychologia ekonomiczna, psychologia prawa, psychologia reklamy, psychologia public relations, psychologia organizacji, psychologia menedżera, psychologia pracy, problematyka z zakresu zachowania ludzi – psychologia behawioralna, zachowań konsumenckich, psychologia coachingu to tematyka, która pojawia się na kierunku psychologia w biznesie. Wiedza w zakresie psychologii biznesu jest też niezbędna na rynku pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi zawiera program z zakresu psychologii biznesu. Specjalność psychologia w biznesie jest skierowana zarówno dla kadry zarządzającej jak i każdego uczestnika rynku pracy.

Kierunek Psychologia o specjalności Psychologia biznesu to doskonała opcja dla osób, które charakteryzują się wnikliwością poznawczą. Z pewnością psychologię biznesu docenią wszyscy, którzy stawiają na otwartość oraz wiedzę praktyczną z zakresu psychologii związanej z aspektami zarządzania organizacją w celu zwiększenia efektywności kadry zarządzającej i podejmowania decyzji.

 

Program studiów

Podczas studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia w biznesie, studenci uczestniczą w ciekawych warsztatach i ćwiczeniach. Zajęcia, które są prowadzone podczas psychologii biznesu pozwalają na rozwój praktycznych kompetencji – nasi absolwenci zyskują nie tylko wiedzę, ale również cenne na rynku pracy doświadczenie. Podczas toku studiów na specjalności Psychologia biznesu, studenci będą uczestniczyć m.in. w takich zajęciach jak:

 • Biologiczne podstawy zachowania,

 • Myślenie krytyczne i kreatywne,

 • Podstawy prawa,

 • Psychosomatyka,

 • Psychologia wychowawcza,

 • Psychologia ogólna: emocje i motywacje,

 • Pomoc psychologiczna,

 • Prawo handlowe,

 • Kierowanie zespołem,

 • Zarządzanie projektami,

 • Strategie i procesy personalne,

 • Uzależnienia behawioralne,

 • Coaching i doradztwo indywidualne,

 • Psychometria,

 • Strategie i procesy personalne,

 • Koncepcje zarządzania.

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści – możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Zobacz pełny program studiów ( kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 7980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 798 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa 1

ECTS: 15

Liczba godzin: 450 (projekt: 450)


Forma zaliczenia przedmiotu: Z


Opis przedmiotu:


Sześciomiesięczna praktyka zawodowa realizowana podczas studiów na profilu

praktycznym jest jednym z najważniejszych elementów programu kształcenia. Praktyce przypisano 900 godzin i 30 punktów ECTS. Stanowi istotne uzupełnienie i rozwinięcie treści teoretycznych i praktycznych omawianych na zajęciach. Studenci podczas praktyk w wybranych organizacjach rozwijają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące konkretnych problemów i spraw z którymi borykają się organizacje. Praktyki stanowią również istotny atut, ważny na rynku pracy podczas poszukiwania przez absolwentów pierwszej pracy. Dzięki takim bowiem praktykom zawodowym absolwenci są lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Sposób realizacji praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych. Studenci mogą odbywać praktykę w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię lub w miejscach zaproponowanych przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku Psychologia. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad

funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur

obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie

umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji

niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności
i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. Praktyka odbywać się może w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych. Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę.

Praktyka zawodowa 2

ECTS: 15

Liczba godzin: 450 (projekt: 450)


Forma zaliczenia przedmiotu: Z


Opis przedmiotu:


Sześciomiesięczna praktyka zawodowa realizowana podczas studiów na profilu

praktycznym jest jednym z najważniejszych elementów programu kształcenia. Praktyce przypisano 900 godzin i 30 punktów ECTS. Stanowi istotne uzupełnienie i rozwinięcie treści teoretycznych i praktycznych omawianych na zajęciach. Studenci podczas praktyk w wybranych organizacjach rozwijają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące konkretnych problemów i spraw z którymi borykają się organizacje. Praktyki stanowią również istotny atut, ważny na rynku pracy podczas poszukiwania przez absolwentów pierwszej pracy. Dzięki takim bowiem praktykom zawodowym absolwenci są lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Sposób realizacji praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych. Studenci mogą odbywać praktykę w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię lub w miejscach zaproponowanych przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku Psychologia. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad

funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur

obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie

umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji

niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności
i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. Praktyka odbywać się może w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych. Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności, studenci mają szansę znaleźć zatrudnienie w:

 • Działach human resources przedsiębiorstw,
 • Agencjach pracy,
 • Centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych,
 • Firmach konsultingowych i doradczych,
 • Firmach szkoleniowych,
 • Poradniach związanych z doradztwem zawodowym,
 • Firmach coachingowych.

Dodatkowo absolwenci są w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kierowania i zarządzania zespołem pracowników w organizacji.

Dyplom

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.