Zarządzanie oświatą

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: to kierunek, który dedykowany jest do osób, które chcą, np. zająć stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej
Korzyści: dyplom/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oświatą zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności do podjęcia kierowniczego stanowiska w placówce oświatowej.

Absolwent pozna praktyczne metody zarządzania: zasobami kadry oświatowej, finansami i kształceniem. Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają z aspektami prawny, które regulują życie szkoły, a także poznają zagadnienia z metodyki uczenia się niezbędne do opracowania efektywnego programu nauczania.

Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do zajęcia stanowisk kierowniczych w szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych.

Częstymi słuchaczami studiów podyplomowych są nauczyciele, którzy ubiegają się o stanowiska dyrektora oraz pracownicy oświatowej administracji samorządowej, którzy chcą ubiegać się o stanowiska kierownicze.

Studia podyplomowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Co musisz wiedzieć o studiach na kierunku zarządzanie oświatą

Chcesz uzyskać umiejętności kierowania szkołą lub placówką oświatową? A może chcesz zostać pracownikiem samorządowym i rządowym w administracji oświatowej?

Na studiach podyplomowych uzyskasz kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w oświacie.

Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych placówką oświatową.

Przeprowadzimy Cię przez zagadnienia administracyjno-prawne, związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej, zdobędziesz wiedzę z zarządzania, które niezbędne do sprawowania funkcji kierowniczych w placówce oświatowej oraz poznasz najnowsze trendy w edukacji.

 

Dla kogo?

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, przeznaczone są dla osób, które kandydują na stanowiska kierownicze. W rekrutacji mogą brać udział nauczyciele z kwalifikacjami zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które powinna posiadać osoba kandydująca na stanowisko kierownicze w zależności od typu i rodzaju szkoły czy placówki publicznej (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Kandydat studiów podyplomowych musi mieć ukończone studia wyższe, których skutkiem jest udokumentowane przygotowanie pedagogiczne. Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia (dokumentem wymaganym w rekrutacji jest dyplom ukończenia studiów wyższych, który uprawnia ją do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Cel Studiów:

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Potencjalne zatrudnienia:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku?

Wiedzę:

Z zarządzania, np.

 • Jakie są metody i techniki zarządzanie zasobami ludzkimi, by móc sprawować nadzór pedagogiczny nad zespołem pracowniczym.
 • Jakie wyróżniamy metody zarządzania finansami
 • metody twórczego zarządzania kształceniem
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Z metodyki uczenia się, np.

 • Strategie efektywnego uczenia się.;
 • Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się.
 • Podstawa programowa jako mapa treści.
 • Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.

 

Prawo: 

 • Jaka polityka kadrowa i procedury prawne, obowiązują placówki oświatowe?
 • Jakie regulacje prawne dotyczą placówek oświatowych (i ich praktyczne znaczenie)?
 • Według jakiej procedur regulowana jest kadra oświaty (tu np. procedura rekrutacji i selekcji pracowników)
 • Jak tworzy się wewnętrzne akty prawne w szkole?
 • Jakie standardy musi zachować placówka oświatowa? (np.: wymagana infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły).

 

Umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie edukacją potrafi m.in.:

 • sprawnie zarządzać: kadrą edukacyjną, finansami szkoły i procesem kształcenia w placówce oświatowej,
 • zaprojektować program rozwoju placówki oświatowej, 
 • rozwiązywać bieżące problemy społeczne w życiu placówki oświatowej,
 • tworzyć, monitorować i ewaluować programy poprawy efektywności kształcenia,
 • tworzyć program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Dla kogo?

Studia podyplomowe z Zarządzania oświatą to kierunek, który dedykowany jest do osób, które chcą, np. zająć stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej. Rekomendujemy naukę m.in. wszystkim zamierzającym przystąpić udział do konkursu na dyrektora placówki oświatowej. Programem naszych studiów podyplomowych zainteresowani są także wicedyrektorowie, nauczyciele, pracownicy jednostek samorządowych i terytorialnych, a także inne osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu środowiska lokalnego, szkół i placówek oświatowych.

To także kierunek, który kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem w kierunku zajmowania stanowiska dyrektora, czy kierownika placówek oświatowo-wychowawczych.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Zarządzanie oświatą?

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University są w pełni zgodne z wymogami oświatowymi oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Przede wszystkim jednak celem studiów podyplomowych jest wyszkolenie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej w zarządzaniu oświatą. Absolwenci naszych studiów zyskują wiedzę i umiejętności praktyczne, a także znajomość narzędzi wspierających zarządzanie placówką oświatowo-wychowawczą.

Program studiów podyplomowych

Program studiów został opracowany zgodnie z wymogami placówek oświatowych, aby nauczyć słuchaczy niezbędnej wiedzy do twórczego zarządzania szkołami, czy placówkami oświatowymi. Jako organ prowadzący, w toku studiów zapewniamy zajęcia takie jak:

 • Kierowanie zespołem;
 • Koncepcje zarządzania;
 • Narzędzia informatyki;
 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczyciela;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Konstruowanie planów i programów;
 • Nadzór pedagogiczny;
 • Strategie i metody uczenia się a style nauczania;
 • Zarządzanie finansami placówek oświatowych.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku